Website Banner
 


บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญงานบริการและบริหารจัดการเกี่ยวกับ
  Laser Printer & Multifunction Laser Printer
เพื่อลดภาระและลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
งานพิมพ์เอกสาร
ภายในสำนักงานของทุกๆองค์กร

ราคือผู้ให้บริการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Laser Printer & Multifunction Laser Printer
ทั้ง สี , ขาว-ดำ
และจำหน่ายวัสดุหมึกพิมพ์ (Toner Cartridge) พร้อมการบริหารจัดการ
ควบคุมดูแลตรวจเช็คเครื่องพิมพ์
ประเภทตั้งโต๊ะและตั้งพื้นแบบควบวงจร ให้กับองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับงานพิมพ์เอกสาร
จากเครื่องพิมพ์ Laser Printer & Multifunction Laser Printer ภายในสำนักงาน
 

   
 


บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ Laser Printer และ Multifunction Laser Printer
ภายใต้เครื่องหมายการค้า...
 บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด คือใคร?
แอเรีย อิงค์ ตั้งอยู่ 43/1141-2 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวีรย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500,000 บาท
และปัจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 35 คน
ด้วยแนวคิดของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งเคยเป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการผลิต
เครื่องพิมพ์ Laser Printerและเครื่องถ่ายเอกสารจากโรงงาน ได้มีแนวคิดที่ต้องการ

เสนอ...
" โซลูชั่นการลดค่าใช้จ่ายงานพิมพ์จาก Laser Printer และ Multifunction Laser Printer
ภายในสำนักงาน พร้อมการให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม เครื่องพิมพ์แบบครบวงจร "


ด้วยแนวคิดดังกล่าวทำให้ แอเรีย อิงค์ เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกแนวทางการลดค่าใช้จ่ายงานพิมพ์
เอกสาร
จาก Laser Printer และ Multifunction Laser Printer ประเภทตั้งโต๊ะ
ภายในสำนักงาน ด้วยรูปแบบโซลูชั่นต่างๆ ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


เป้าหมายโซลูชั่นต่างๆของ บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด คือ
"ประหยัดเงินให้กับองค์กรต่างๆที่สนใจโซลูชั่นของ แอเรีย อิงค์"


โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้...
1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 100% สำหรับ Laser Printer & Multifunction Laser Printer
   ให้กับองค์กรต่างๆ ที่สนใจในโซลูชั่นของบริษัทฯ
2.
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 100% สำหรับการซ่อมบำรุง (Maintenance) Laser Printer
    และ
Multifunction Laser Printer ให้กับองค์กรต่างๆ ที่สนใจในโซลูชั่นของบริษัทฯ
3. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 20-30% ให้กับทุกองค์กรสำหรับงบประมาณสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์
   ที่ใช้งานกับ Laser Printer และ 
Multifunction Laser Printer


บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด
มีรายละเอียดการให้บริการเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์อย่างไรบ้าง?


รณีที่ลูกค้ามีสำนักงานภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
- บริการดูแลรักษาและตรวจเช็คสภาพเครื่องพิมพ์ให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- บริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
- บริการเข้าไปตรวจเช็คเครื่องพิมพ์ (On-Site Service) ภายใน  24 ชั่วโมง
  (Next Business Day
) หลังจากได้รับแจ้งปัญหา
-
บริการตรวจเช็คสภาพและทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ทุกๆ 4 เดือน หรือตามตกลง
รณีที่ลูกค้ามีสาขาตามต่างจังหวัด จะมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
- บริการเข้าไปตรวจเช็คเครื่องพิมพ์(On-Site Service) ภายใน 24 ชั่วโมง
  (Next Business Day)
- บริการเครื่องพิมพ์สำรองเพื่อใช้งานทดแทนเครื่องพิมพ์ที่กำลังดำเนินการซ่อมแซม

  หลังจาก
ได้รับแจ้งปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. บริการตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  2. บริการเครื่องพิมพ์สำรอง (Spare) สำหรับใช้งาน กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
     หรือ
ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 12 ชั่วโมงทำไมต้องเลือก บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด
เข้าไปเป็น Partner ในกับองค์กรท่าน?

ปัจจุบันมีบริษัทที่เข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายงานพิมพ์เอกสาร
จาก
Laser Printer และ Multifunction Laser Printer มากยิ่งขึ้น
ทำให้มีกลไกลการแข่งขันทางด้านราคากันอย่างหนักซึ่งก็เป็นผลดีทำให้องค์กรต่างๆ
มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
แต่ในธุรกิจรูปแบบนี้ บริษัทผู้ให้บริการจำเป็นจะต้อง
มีทีมงานในการบริหารจัดการและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี เนื่องจากระยะเวลา
ที่จะต้องเข้ามาดูแลจัดการเครื่อง
Laser Printer และ Multifunction Laser Printer
ในแต่ละองค์กร มีระยะเวลาอย่างน้อย 3ปี
ดังนั้น บริษัทที่จะเข้ามาให้บริการจะต้องที่มีความพร้อมทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านต่างๆสำหรับเครื่อง Laser Printer และ
 
Multifunction Laser Printer เพื่อให้สอดคร้องกับองค์กรนั้นๆ รวม
ถึง
การให้บริการตรวจเช็คดูแลและแก้ไขปัญหา (Maintenance) เครื่องพิมพ์
ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดพร้อมกับการทำงานที่เปรียบเสมือนเป็นทีมเดียวกัน
กับองค์กรนั้นๆอีกด้วย

ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ 5 ปีเต็ม ของบริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด เรามีความมั่นใจ
และมีความพร้อมที่จะเป็น Partner ที่ดีกับทุกองค์กร เรามองเห็นปัญหาต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นและได้มีการจัดเตรียมแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ไขทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว รวมไปถึงการเตรียมการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆที่เกิดขึ้น
ที่สำคัญอีกหนึ่งประการ ก็คือ แอเรีย อิงค์ มีเจ้าหน้าฝ่ายบริการ (Service Engineer)
ซึ่งเป็นทีมงานของ แอเรีย อิงค์ เอง เราไม่ใช้บริการของ Distributor หรือThird party อื่นๆ
ยกเว้นกรณี ลูกค้ามีสาขาตามต่างจังหวัด เท่านั้น ทำให้เราสามารถควบคุมแผนการทำงาน
และการตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว


บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด คิดอย่างไร?
" แอเรีย อิงค์ ต้องการทำธุรกิจที่มีความชัดเจนเพื่อความยั่งยืนและตรงไปตรงมา
ภายใต้เงื่อนไขราคาที่สมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบคู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อองค์กร
ของตัวเองและลูกค้า การทำงานอย่างหนัก การทำงานอย่างมืออาชีพ
จะทำให้เราสามารถเดินบนเส้นทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง "


ถึงเวลาที่คุณต้องปฏิวัติ!!!ภายในสำนักงานคุณ!!! ใช้กระดาษขนาด A3 หรือไม่?
ถ้าเอกสารที่คุณใช้ในสำนักงานมีเฉพาะ A4 เพื่อ...
งานพิมพ์เอกสาร (Print) , งานถ่ายเอกสาร (Copy) ,
งานสแกน (Scan) และงานแฟกซ์ (Fax)

ด้วยต้นทุนค่าพิมพ์เฉลี่ยแผ่นละ 35 สตางค์ เท่านั้น
แอเรีย อิงค์ ขอเสนอ...
บริการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Multifunction Laser Printer
ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MX711DE สำหรับใช้งาน
...ฟรี!!!
เพียงสั่งซื้อตลับหมึกของแท้ กับแอเรีย อิงค์ เท่านั้น
พร้อมด้วยบริการดังต่อไปนี้
บริการตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่...ฟรี!!!
บริการ On-Site Service ภายใน 24 ชั่วโมง...ฟรี!!!
บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก 3-4 เดือน...ฟรี!!!
บริการเครื่องสำรองเพื่อใช้งานทดแทน...ฟรี!!!
เครื่องพิมพ์ Lexmark MX711DE
ประสิทธิภาพความเร็วในการพิมพ์ (A4) สูงถึง 66 แผ่น/นาที
และมีความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรกเพียง 4 วินาที เท่านั้น
ด้วยความเร็วของ CPU แบบ Dual Core 800 MHz. พร้อมหน่วยความจำ
ขนาด 1 GB. และสามารถรองรับปริมาณงานพิมพ์ต่อเดือนสูงถึง 300,000 แผ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจทดสอบเครื่องพิมพ์ (DEMO)
กรุณาติดต่อ...ฝ่ายขาย

 
กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้!!!
มีการตอบรับดีมากๆจากกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูงๆ
เพื่อใช้รองรับปริมาณงานพิมพ์เอกสารแบบขาว-ดำ จำนวนมาก
เฉลี่ยเดือนละ 15,000 - 50,000 แผ่น ขึ้นไป
ซึ่งถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ Laser Printer ที่ต้องรองรับปริมาณงานพิมพ์ขนาดนี้
ต้องเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพดีมาก ถึงจะสามารถรับโหลดงานพิมพ์ขนาดนี้ได้
และต้องสิ้นเปลืองงบประมาณราวๆ 80,000 - 100,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อ
แต่ที่...แอเรีย อิงค์ ท่านไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่อง
เพียงแต่...สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์กับ แอเรีย อิงค์ เท่านั้น!!!
เพราะ....

เรามีบริการเครื่องพิมพ์ Laser Printer ให้ใช้งาน...ฟรี!!!
เรามีบริการตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่...ฟรี!!!
เรามีบริการ On-Site Service ภายใน 24 ชั่วโมง...ฟรี!!!
เรามีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก 3-4 เดือน...ฟรี!!!
เรามีบริการเครื่องสำรองเพื่อใช้งานทดแทน...ฟรี!!!
เครื่องพิมพ์ Lexmark MS811DN
เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพดีจากอเมริกาเครื่อง Laser Printer (ขาว-ดำ) ประสิทธิภาพความเร็วสูง

ด้วยความเร็วในการพิมพ์ (A4) สูงถึง 60 แผ่น/นาที
มีความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรกเพียง 4.4 วินาที เท่านั้น
มีความเร็วของ CPU แบบ Dual Core 800 MHz. พร้อมหน่วยความจำ
ขนาด 512 MB. รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB 2.0 และผ่านระบบ Network
Gigabit Ethernet (10/100/1000) รองรับปริมาณงานพิมพ์ 275,000 แผ่น/เดือน

ต้นทุนค่าพิมพ์เฉลี่ยแผ่นละ 35 สตางค์ เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจทดสอบเครื่องพิมพ์ (DEMO)
กรุณาติดต่อ...ฝ่ายขาย

 
ตอบสนองงานพิมพ์เอกสาร ขาว-ดำ ภายในสำนักงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ด้วย...
เครื่องพิมพ์ Lexmark MS410DN
ด้วยประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพิมพ์ (A4) สูงถึง 40 แผ่น/นาที
และมีความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรกเพียง 6.5 วินาที เท่านั้น
ด้วยความเร็วของ CPU แบบ Dual Core 800 MHz. พร้อมหน่วยความจำ
ขนาด 256 MB.และสามารถรองรับปริมาณงานพิมพ์ต่อเดือนสูงถึง 80,000 แผ่น

แอเรีย อิงค์ ขอเสนอ...
บริการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Lexmark MS410DN...ฟรี!!!

" เพียงสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ของแท้ Lexmark
กับ แอเรีย อิงค์ อย่างน้อย 12 ตลับ/เครื่อง
ในราคาตลับละ 5,500 บาท *** พิมพ์ได้ 10,000 แผ่น/ตลับ ***
ภายในระยะเวลา 3 ปี (เฉลี่ยปีละ 4 ตลับ/เครื่อง) "

พร้อมด้วยบริการดังต่อไปนี้
บริการตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่...ฟรี!!!
บริการ On-Site Service ภายใน 24 ชั่วโมง...ฟรี!!!
บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก 3-4 เดือน...ฟรี!!!
บริการเครื่องสำรองเพื่อใช้งานทดแทน...ฟรี!!!สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจทดสอบเครื่องพิมพ์ (DEMO)
กรุณาติดต่อ...ฝ่ายขาย

 
ถ้าในองค์กรของคุณต้องการ...
"เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser Printer สเปคแรง
ๆ"
คุณไม่ต้องเสียเงินซื้อ...แอเรีย อิงค์ มีเครื่องให้ใช้งาน...ฟรี!!!

แค่สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ของแท้กับ แอเรีย อิงค์ เท่านั้น!!!
"เพียงสั่งซื้อตลับหมึกของแท้เพียง 15 ตลับต่อเครื่อง
ราคาตลับละ 6,500 บาท (พิมพ์ได้ 10,000 แผ่น/ตลับ)
ภายในเวลา 3ปี"

*** เฉลี่ยปีละ 5 ตลับ/เครื่อง เท่านั้น***
พร้อมด้วยบริการดังต่อไปนี้
บริการตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่...ฟรี!!!
บริการ On-Site Service ภายใน 24 ชั่วโมง...ฟรี!!!
บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก 3-4 เดือน...ฟรี!!!
บริการเครื่องสำรองเพื่อใช้งานทดแทน...ฟรี!!!
ขอแนะนำ...Multifunction Laser Printer สเปคแรง
เหมาะสำหรับใช้งานในทุกๆองค์กร จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 เครื่องพิมพ์ Samsung SL-M3870FD (Print, Copy, Scan, Fax)
ด้วยประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพิมพ์ (A4) สูงถึง 38 แผ่น/นาที
และมีความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรกเพียง 6.5 วินาที เท่านั้น
ด้วยความเร็วของ CPU ขนาด 600 MHz. พร้อมหน่วยความจำ 512 MB.
และสามารถรองรับปริมาณงานพิมพ์ต่อเดือนสูงถึง 80,000 แผ่น
รุ่นที่ 2 เครื่องพิมพ์ Lexmark MX410DE (Print, Copy, Scan, Fax)
ด้วยประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพิมพ์ (A4) สูงถึง 40 แผ่น/นาที
และมีความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรกเพียง 6.5 วินาที เท่านั้น
ด้วยความเร็วของ CPU แบบ Dual Core 800 MHz. พร้อมหน่วยความจำ
ขนาด 512 MB.และสามารถรองรับปริมาณงานพิมพ์ต่อเดือนสูงถึง 80,000 แผ่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจทดสอบเครื่องพิมพ์ (DEMO)
กรุณาติดต่อ...ฝ่ายขาย

 
  ขอแนะนำ...เครื่องพิมพ์ Laser Printer ประสิทธิภาพสูง
เหมาะสำหรับใช้งานระดับองค์กร

แอเรีย อิงค์ มีเครื่องให้ใช้งาน...ฟรี!!!
แค่สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ของแท้กับ แอเรีย อิงค์ เท่านั้น!!!
"เพียงสั่งซื้อตลับหมึกของแท้เพียง 9 ตลับต่อเครื่อง
ราคาตลับละ 6,500 บาท (พิมพ์ได้ 10,000 แผ่น/ตลับ)
ภายในเวลา 3ปี"

*** เฉลี่ยปีละ 3 ตลับ/เครื่อง เท่านั้น***

พร้อมด้วยบริการดังต่อไปนี้
บริการตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่...ฟรี!!!
บริการ On-Site Service ภายใน 24 ชั่วโมง...ฟรี!!!
บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก 3-4 เดือน...ฟรี!!!
บริการเครื่องสำรองเพื่อใช้งานทดแทน...ฟรี!!!
ขอแนะนำ...Laser Printer ประสิทธิภาพสูง
เหมาะสำหรับใช้งานในทุกๆองค์กร

เครื่องพิมพ์ Samsung ProXpress SL-M3820ND
ด้วยประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพิมพ์ (A4) สูงถึง 38 แผ่น/นาที
และมีความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรกเพียง 6.5 วินาที เท่านั้น
ด้วยความเร็วของ CPU ขนาด 600 MHz. พร้อมหน่วยความจำ 128 MB.
และสามารถรองรับปริมาณงานพิมพ์ต่อเดือนสูงถึง 80,000 แผ่น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจทดสอบเครื่องพิมพ์ (DEMO)
กรุณาติดต่อ...ฝ่ายขาย
ถ้าคุณไม่อยากเสียเงินสำหรับสั่งซื้อ...
Laser Printer & Multifunction Laser Printer
อีกต่อไป

หรือ...ถ้าคุณเบื่อที่จะต้องคอยบริหารจัดการดูแล
...
Laser Printer & Multifunction Laser Printer อีกต่อไป

หรือ...ถ้าคุณไม่อยากเสียเงินสำหรับการซ่อมบำรุง
...
Laser Printer & Multifunction Laser Printer อีกต่อไป

หรือ...ถ้าคุณไม่อยากเสียเงินซื้อหมึกพิมพ์ราคาแพง
หรือเจอปัญหาหมึกพิมพ์ของปลอมที่ใช้กับ
...
Laser Printer & Multifunction Laser Printer อีกต่อไป
ทุกปัญหาจะหมดไป...
ถ้าให้โอกาส แอเรีย อิงค์ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคุณ
เพื่อให้เราช่วยรับผิดชอบและบริหารจัดการเกี่ยวกับ
Laser Printer & Multifunction Laser Printer
ภายในองค์กรของคุณ!!!
 บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด
43/1141-2 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร. (02) 551-2933, 521-4191-3 แฟกซ์ (02) 552-4751-2
 
Current Pageid = 1